توجه: شما در حال خرید اشتراک باشگاه مشتریان هستید و باید در مرحله گزینه پرداخت را بر روی “پرداخت نهایی با کارت های شتاب” تنظیم نمایید.